Skriften

Länkar till dokument:

Om Futharkens ursprung 

Skriftens samband med stjärnhimlen

 

Hur runskriften och semit-skriften förhåller sig till stjärnhimlen

   

  

 

 

 

        

Här följer en förteckning över grekernas stjärnbilder och hur de

 

ligger på stjärnhimlen. Under stjärnbilderna är bokstäver och runor inritade.

 

1:a stjärnbilden Väduren ♈ inrymmer runor fé  och úr, 

 

2:a stjärnbilden Oxen ♉ inrymmer runorna thurs och as,

 

3:e stjärnbilden Tvillingar ♊ motsvarar runorna rei∂ och kaun, ken

 

4:e stjärnbilden Kräftan ♋ inrymmer runor giøf och wén,

 

5:e stjärnbilden Lejonet ♌ motsvarar runorna Hægl och ny∂,

 

6:e stjärnbilden Jungfrun ♍ motsvarar runorna íss och jer (år),

 

7:e stjärnbilden Vågen ♎ inrymmer run. eoh och peor∂,

 

8:de stjärnbilden, Skorpionen ♏ motsv. runorna eolhx och sigel,

 

9:de stjärnbilden, Skytten ♐ inrymmer runan tyr och bercna,

 

10:de stjärnbilden Stenbocken ♑ motsvarar runorna eh och man,

 

11:te stjärnbilden Vattenmannen ♒ motsvarar runorna lag och ing,

 

12:te stjärnbilden Fiskarna ♓ motsvarar runorna odal och dæg.

 

 

 

Först är runan fé som jämföres med Väduren. Det är midsommar

 

  och så följer de andra runorna med 15 dagars mellanrum 24 runor

 

  ggr 15 = 360 dagar. Den bokstav i semitskriften som skall jämföras

 

  är ritad under runan. 

 --------------

 

 

 

 En jämförelse mellan runskriften och den äldsta

semitiska  skriften

 Uppställd 1972 av Hans Carling

En exposé över tecken i de båda skriftsystemen som kan jämföras.

 

 

 

 

 

 

   Äldre fenicisk skrift. Runor till vänster och höger

 

 

   På bilden ovan ser vi runraden med dess varianter och inuti en semitisk (fenicisk) bokstavsrad

inskriven. De runor och bokstäver som skall jämföras är förbundna med ett streck. 

Runan fé jämförs med bokstaven alef ,

runan úr ~ bokstaven gimel,

runan thurs ~ bokstav dalet,

runan as  bokstaven he,

runa rei∂ ~ bokstaven he (punisk),

runa ken, kaun ~ bokstav waw,

runa hægl ~ bokstav zain,

runa eoh ~ bokstav jod,

runa eolhx ~ bokstav kap,

runa peor∂ ~ bokstav lamed,

runa sigel ~ bokstav nun,

runa man ~ bokstav qof

runa lag ~ bokstav resh.

 

 

 

 Äldre hebreisk skrift, runor infällda i högra kolumnen. 

 

hebreisk-run jämf

 

 

 

 

Arameisk skrift till vänster, Runor till höger. 

 

arameisk.-run-jämf.

  

 

 Fornarameisk skrift till höger, runskrift till vänster.

 

Arameisk-runisk jämf.

 

 

 

 

 K-runans olika former och några runrader,

Vadstena,Grumpan och Kylver (Gotland).

 

 

 

 

 S-runans former jämte några fornengelska runrader,

Thames-kniven.

 

 

 

 Nordsemitisk - grekisk - etruskisk - latinsk skrift

(efter Diringer)

 

 

 

 Runor-semitisk skrift -grekisk skrift

förtydligande av alla samband

 

     Denna tavla visar på vilket sätt grekerna tog över den feniciska skriften

Semitiskt Alef blev grekiskt Alpha

sem. Bet blev grek. Beta,/sem. Gimel blev grek. Gamma,/sem. Dalet blev grek. Delta,/

sem. He blev grek. Epsilon,/sem. Waw blev grek. Digamma,/sem. Zain blev grek. Zeta,/

sem. Het blev grek. Heta,/sem. Tet blev grek Theta,/sem. Yod blev grek. Iota,/

sem. Kaf blev grek. Kappa,/sem. Lamed blev grek. Lambda,/sem. Mem blev grek. My,/

sem. Nun blev grek. Ny,/sem. Samek blev grek Ksi,/sem. `ain blev grek. Omikron,/

sem. Pe blev grek. Pi,/sem. Qof blev grek. Q,/sem. Resh blev grek Rho,/

sem. Shin blev grek. Sigma,/sem. Tav blev grek. Tau./

 

Jämförelserna till vänster visar hur runorna som

tecken motsvarar semitiska tecken utan hänsyn till ljudvärde.

 

Fé  ~ Alef

Ur  ~ Gimel

Thurs  ~ Dalet

As  ~ He

Rei∂  ~  He (punisk)

Ken ~ Waw

Hagel  ~  Zain

Hagel  ~ Het

Jera  ~ Het

Eoh  ~  Yod

Eolhx ~ Kaf

Sigel ~ Mem

Sigel ~ Nun

Eh ~  Sade

Man ~ Qof

Lag ~ Resh

 

Influensen från grekisk skrift till latinsk är tydlig och inte omtvistad.

 

                                       Slutsatser

   Runorna kan inte härstamma från det grekiska alfabetet.

Vore det så, kan man inte förklara att runtecken och semittecken

står i samma ordning.

Runorna kan inte komma från semitiska alfabeten, eftersom ljuden

run. Fé, Úr, Thurs... står i en annan ordning än sem Alef, Bet, Gimel.

Tecken som liknar varandra har helt olika ljudvärden i de båda

skriftsystemen.

Det finns en inre likhet mellan runor och grekisk skrift som

inte kan förklaras ur det semitiska alfabetet:

runa Fé ~ grek Digamma (Uttalades W, senare i lat "F").

runa Úr (bakre vokal) ~ grekiska Alfa (vokal),

runa as, (fornengelska æs) ~ grek. Epsilon

runa Rei∂ ~ grek. Rho, (anpassades till R, först med ett litet ben, sedan som latin R).

runa Ken ~ lat. C

runa Hagel ~ grek. Heta, lat. H

runa ís ~ grek. iota

runa Sigel har minst fyra former som samtliga återfinns i grek.

Sigma,

runa Björk ~ grek. Beta

runa Lag ~ grek. Lambda

runa Man ~ grek My

runa Týr ~ grek Tau.

Därtill kommer runa Giøf "gåva" som motsvarar grek. chi. X

 

Då man nu känner vad tecknen avbildar och betyder,

kan man dra några ytterligare slutsatser.

 

Första runan Fé betyder "fä" och avbildar ett kreatur med horn,

sem. Alef "ko".

Den första runan Fé borde då på grekiska/latin heta

något i stil med latin pecus grek. pokos.

Istället visar den grekiska bokstaven germansk ljudskridning,

särskilt som bokstaven i latin dyker upp med ljudvärdet "F".

18:e runan "björk" avbildar Skyttens båge och motsvarar

germanskt "B" som går tillbakatill ett indoeuropeiskt "bh". 

Det blir i grekiska "F".

Bokstaven Beta visar således germansk ljudskridning,

då man lånat tecknet för B från någon slags runskrift.

Bokstaven "T" grek. Tau påminner om runan Tyr

och visar germansk ljudskridning. Den borde i grekiskan

varit ett "d".

Latinskt C som väl går tillbaka på ett grekiskt "k", borde i

grekiskan vara ett "g". Runnamnet, ken, betyder "fackla",

ty det är Stora Hunds mun, som är den ljusstarka stjärnan

Sirius. Stjärnan ansågs brännande och kunde avbildas som en

fackla.

Slutligen är grek bokstavsnamnet iota avlett av semitiska

jod, som uttalats som "j". Grek. Iota skrevs som ett kantigt S i

tidig grekiska men uppträdde också som ett "i" och

liknade härvidlag runan Is som ser ut som latinskt "I".

Ljudvärdet "i" måste vara påverkat av runiskt "i",

särskilt som den semitiska bokstavsraden saknar rena vokaltecken.

Dessa gåtfulla samband visar att runor och semitiska bokstäver

var för sig går tillbaka på en förkommen urskrift.

Grekerna har anammat de feniciska bokstavsnamnen,

som kommit in i grekiskan utan att man visste

vad de betydde. "Alpha,Beta, Gamma" betyder inget på grekiska.

Man övertog också flera semitiska bokstäver med

utseende och ljudvärde. Grek. Ny skrevs som sem. Nun.

Grek.  "o" skrevs som sem " `ayn". Grek Ksi skrevs som semitiska

Samek. Grek Kappa skrevs som sem. Kaf.

 

 

Greker och romare skrev som runor, helt eller delvis utan

semitisk påverkan: A,B,C,D,E,F,Chi,H,I,L (inte latin),

M,R,S,T.

 

 

  Runor -semitisk skrift. Sambandet med den grekiska

och latinska skriften.

 

 

                                Skriftens datering

  Då man nu daterar den semitiska skriften till c:a 1800 f.Kr. går det  

inte an att göra runskriften yngre, särskilt som vissa runor är

jämförbara med den äldsta feniciska skriften som senare ändrade

sig.

Så såg sem. "Mem" från början ut som run. "Sigel" med fem streck.

Bokstaven stod upp liksom runan.

Först senare lade den sig ned för att antaga det vanliga utseendet

hos ett semitiskt "Mem".

Allt detta gör att runskriftens ålder måste ansättas till senast 

2000 f.Kr. Vad som är äldre än detta kan bara sägas med

hänsyn till stjärnhimlens datering och precessionen.